Programs and Curriculum

Programs and Curriculum


និស្សិតគ្រប់រូបមុនពេលចូលសិក្សា នៅមហាវិទ្យាល័យជំនាញរបស់ខ្លួន ត្រូវសិក្សារួមគ្នានៅឆមាសទី១មុនសិន ដែលមាន០៥ មុខវិជ្ជា ស្មើ១៥ក្រេឌិត ហើយបន្ដទៅសិក្សានៅឆមាសទី២ទៀត តាមមហាវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួនដែលបាន ជ្រើសរើសដោយ សិក្សា០៥មុខបន្ថែម ទៀត ស្មើ១៥គ្រេឌិត។ មានន័យថា និស្សិតត្រូវសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាន១០មុខវិជ្ជា ស្មើ ៣០ក្រេឌិត។

មុខវិជ្ជា០១ឆ្នាំសិក្សានៅថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន មានរាយដូចខាងក្រោមៈ


ឆមាសទី១ រៀនរួមគ្រប់មហាវិទ្យាល័យ (Combined Subjects For All)
លេខកូដ មុខវិជ្ជា ក្រេឌីត
FY101 ភាសាអង់គ្លេស ១ Core English 1
FY102 កុំព្យូទ័រអនុវត្ដន៍ក្នុងការិយាល័យ Computer for office Application
FY103 សិល្បៈនៃការរស់នៅ The Art of living
FY104 មនុស្ស និង សង្គម Man and Society
FY105 លំនាំដើមនៃសេដ្ឋកិច្ច Introduction to Economics
FY106

មុខវិជ្ជាបន្ថែមៈ

​          -ការប្រើប្រាស់ធនធានបណា្ណល័យ
          -ការអប់រំកាយ

មិនគិត ក្រេឌិត
 
ក្រេឌីតសរុប
១៥

Business Management


   ឆមាសទី២
លេខកូដ មុខវិជ្ជា ក្រេឌីត
FY201 English for Academic study 1
FY202 Principle of Management
FY203 Introduction to Business
FY204 Business Mathematics
FY205 Principle of Accounting 1
  ក្រេឌីតសរុប ១៥

Science (IT)


   ឆមាសទី២
លេខកូដ មុខវិជ្ជា ក្រេឌីត
FY201 English for computing
FY206 Graphic Design
FY204 Mathematics for IT
FY207 Programming Methodology
FY208 Foundation in IT
  ក្រេឌីតសរុប ១៥

Tourism Management


   ឆមាសទី២
លេខកូដ មុខវិជ្ជា ក្រេឌីត
FY201 English for Tourism and Hospitality
FY204 Tourism Mathematics
FY209 National Geography of Tourism
FY210 Introduction to Tourism and Hospitality
FY211 Marketing for Tourism and Hospitality
  ក្រេឌីតសរុប ១៥

Engineering and Architecture


   ឆមាសទី២
លេខកូដ មុខវិជ្ជា ក្រេឌីត
FY201 English for Engineering
FY204 Engineering Mathematics
FY212 Physics 1   
FY213 Drawing 1
FY214 Chemistry
  ក្រេឌីតសរុប ១៥

Education


   ឆមាសទី២
លេខកូដ មុខវិជ្ជា ក្រេឌីត
FY201 Core English 2
FY215 Basic Literature Studies
FY216 Basic Cultural Studies
FY217 Writing Skill
  ក្រេឌីតសរុប ១៥

Economics


   ឆមាសទី២
លេខកូដ មុខវិជ្ជា ក្រេឌីត
FY201 English for Economics
FY204 Mathematics for Economics
FY218 Microeconomics
FY219 Economy of Cambodia
FY205  
  ក្រេឌីតសរុប ១៥

Social Science (Law)


   ឆមាសទី២
លេខកូដ មុខវិជ្ជា ក្រេឌីត
FY201 English for Law 1
FY220 Introduction to Law
FY221 Civil law 1
FY222 General Criminal law 1
FY223 History of Khmer institution
  រេឌីតសរុប ១៥

Devloper Team | FAQ | Comment | Contact Us | Site Map | MIT Group

© Copyright 2012-13 Build Bright University of Cambodia. All Rights Reserved.
Terms of Use | Privacy | Non-discrimination
Last modified on 15 November, 2012 by DAS & DoP